Monthly Archives: 26.10.2015.

Kompetences centru programmas aktualitātes

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

Līdz ar rudens iestāšanos arī projekts tuvojas nobeigumam. Līdz 2015.gada oktobrim pabeigti 27 pētījumi, no tiem 17 biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā un 10 dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā. Savukārt atlikušo 8 pētījumu īstenošana beigsies šī gada novembrī un decembrī.

Joprojām pētījumu dalībnieki aktīvi gatavo publikācijas, piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un semināros. Ar panākumiem tiek prezentēti pētījumu rezultāti un iegūtas jaunas zināšanas tālākai pētniecībai. 2015.gada oktobrī jau 15 pētījumu rezultāti pieejami rakstos, kas indeksēti SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs.

Vairāk informācijas par pētījumu aktualitātēm un publikācijām var atrast IT kompetences centra mājas lapas sadaļā aktualitātes.

Ziņas sagatavoja:

SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa

e-pasts: signe.balina@itkc.lv

Individuālā pētījuma 2.3 publikācija

Individuālā pētījuma 2.3 “Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā” jaunākais raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Economics and Finance, Vol.26 (2015):

  • Balina S., Paulins N., Context Aware Mobile Learning as a Factor for Economic Growth.  Procedia Economics and Finance, Vol. 26 (2015), pp. 657-662. Skatīt šeit

Individuālo pētījumu īstenoja AS “Datorzinību centrs” sadarbībā ar IT kompetences centru. Projekta mērķis bija izstrādāt jaunus tehnoloģiskus risinājumus attālināta mācību procesa nodrošināšanai, izmantojot mobilās ierīces.

Papildus informāciju par pētījumu un tā rezultātiem var iegūt sazinoties ar AS “Datorzinību centrs” pārstāvi Signi Bāliņu (tālr. 67338366, signe.balina@dzc.lv).

Individuālā pētījuma 2.10 publikācijas

SIA “LETA” individuālais pētījums Nr. 2.10 “Runas atpazīšanas iespēju izpēte audiomateriāla automātiskai transkribēšanai mediju monitoringā” sadarbībā ar IT kompetences centru un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu tika īstenots no 2014.gada janvāra līdz decembrim.

Pētījuma mērķis bija veikt nozarei un lietojumam specifisku pētījumu atslēgvārdu atpazīšanā, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību. Tāpēc pētījuma ietvaros tika izstrādāts specializēts LETA mediju monitoringā (piem., TV un radio ziņās, intervijās un diskusijās) izmantoto atslēgvārdu meklēšanas un atpazīšanas sistēmas prototips latviešu valodai, kas tika pārbaudīts iegūto rezultātu specifiskajos ziņu aģentūras LETA mediju monitoringa procesos.

Pētījuma rezultātā sagatavotas publikācijas, kas iekļautas starptautiskos rakstu krājumos:

  • Dargis R., Znotins A., Baseline for Keyword Spotting in Latvian Broadcast Speech. In Proceedings  of the Sixth International Conference “Human Language Technologies –  The Baltic Perspective” (Baltic HLT 2014), A. Utka et al. (Eds.):  Human Language Technologies – The Baltic Perspective, Volume 268, IOS  Press, 2014, pp 75-82. Skat. internetā: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/38007
  • Znotins A., Polis K., Dargis R. Media Monitoring System for Latvian Radio and TV Broadcast. Prezentēta 2015.gada septembrī INterspeech 2015 konferencē Drēzdenē. Skat. internetā: http://interspeech2015.org//wp-content/uploads/direct/INTERSPEECH_2015_AbstractBook.pdf

Papildus informāciju par pētījumu un tā rezultātiem var iegūt sazinoties ar SIA “LETA” pārstāvi Ievu Portnaju (tālr. 67029304, ieva.portnaja@leta.lv).

Individuālā pētījuma 2.4 publikācijas

Individuālo pētījumu Nr. 2.4 “Runas atpazīšanas tehnoloģijas” no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada septembrim īstenoja SIA “Tilde”, sadarbībā ar IT kompetences centru, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu (LU MII) un Tildes Igaunijas uzņēmumu.

Pētījuma mērķis bija iegūt jaunas zināšanas runas atpazīšanas tehnoloģiju jomā, aplūkot pasaulē aktuālās izvirzītās hipotēzes un to piemērotību mazajām valodām, kā arī iegūt jaunas zināšanas par runas atpazīšanas tehnoloģiju izpētei un produktu izstrādei nepieciešamo resursu kopumu, veikt inovatīvus pētījumus, un izstrādāt eksperimentālu runas sintēzes un atpazīšanas sistēmu prototipus.

Par pētījuma starpposma rezultātiem publicēti raksti, kas iekļauti starptautiskos rakstu krājumos:

  • Askars Salimbajevs and Jevgenijs Strigins. 2015. Error Analysis and Improving Speech Recognition for Latvian language. Proceedings of RANLP 2015, 563-569.
  • Askars Salimbajevs and Jevgenijs Strigins. 2015. Latvian Speech-To-Text Transcription Service. Proceedings of Interspeech 2015.