Monthly Archives: 27.08.2014.

Individuālā pētījuma 1.6 publikācija

SIA “DIVI grupa” individuālais pētījums 1.6 “Pētījums par biznesa procesu korektuma algoritmiem” sadarbībā ar IT kompetences centru, SIA “Datorikas institūts DIVI grupa” un Latvijas Universitāti tiek īstenots no 2013.gada oktobra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis ir izveir izpētīt un izstrādāt specifiskus algoritmus, kas ļautu veikt domēna specifiskā valodā aprakstītu biznesa procesu iekšējās (semantiskās) konsistences kontroli un koriģēšanu. Pētījums ietver sevī gan biznesa procesu korektuma precīzu definīciju, gan algoritmu izstrādi, kas konkrētā modelī pārbauda atbilstošo procesu korektumu.

Pētījuma starprezultāti prezentēti 11.starptautiskajā konferencē Baltic DB & IS 2014 Tallinā:

Individuālā pētījuma 1.4 publikācija

SIA “Datorikas institūts DIVI” individuālais pētījums 1.4 “MODEĻU BĀZĒTAS ARHITEKTŪRAS IZPĒTE BIZNESA PROCESU MODELĒŠANAI” sadarbībā ar IT kompetences centru, SIA “DIVI grupa” un Latvijas Universitāti tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis ir izveidot jaunu metodi, kas nodrošinātu vidēji lielu organizāciju biznesa procesu modelēšanu saskaņā ar modeļu bāzētas arhitektūras principiem. Pētniecības projekta uzdevums ir radīt jaunas zināšanas – veidot domēnu specifisku biznesa procesu apraksta valodu un izstrādāt metodi, kas ļautu aprakstīt procesus vienotā veidā, taču saskaņā ar konkrētā domēna specifiskajām īpašībām.

Pētījuma starprezultāti prezentēti 11.starptautiskajā konferencē Baltic DB & IS 2014 Tallinā:

  • Ģirts Karnītis (LU), Zane Bičevska (Datorikas institūts DIVI), Jana Ceriņa – Bērziņa (Datorikas institūts DIVI), Jānis Bičevskis (LU). 2014. Business Processes Modeling and Practice.  Proceedings of the 11th International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2014, 379 – 386.

Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” individuālais pētījums 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” tiek īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada jūnijam.

Pētījuma mērķis paredz veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei mašīntulkošanai (MT) mazajām valodām un izstrādāt daudzvalodu mašīntulkošanas sistēmas prototipu.

Pētījuma rezultātā sagatavotie raksti prezentēti konferencēs un iekļauti starptautiskos rakstu krājumos:

  • Raivis Skadiņš (Tilde), Inguna Skadiņa (Tilde), Mārcis Pinnis (Tilde), Andrejs Vasiļjevs (Tilde) and Tomáš Hudík. 2014. Application of Machine Translation in Localization into low-resourced languages.  Proceedings of the Seventeenth Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT2014), 209-216.

Saite uz konferenci: http://hnk.ffzg.hr/eamt2014/

  • Raivis Skadiņš (Tilde), Jörg Tiedeman, Daiga Deksne (Tilde), Roberts. Rozis (Tilde). 2014. Billions of Parallel Words for Free: Building and Using the EU Bookshop Corpus. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’14), 1850-1855.

Saite uz konferenci: http://lrec2014.lrec-conf.org/en/

Saite uz rakstu:  http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/846_Paper.pdf

Individuālā pētījuma 2.1 publikācija

Individuālo pētījumu Nr. 2.1 “Dabīgās valodas apstrāde mobilajās iekārtās” no 2013.gada janvāra īsteno SIA “Tilde”.

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un metodes ērtākai dabīgās valodas lietošanai mobilajās ierīcēs, izpētīt lietošanas scenārijus dialogsistēmām un jautājumu atbildēšanas sistēmām mobilajās ierīcēs, radīt metodoloģiskos ieteikumus lietotājam draudzīgas multimodālas saskarnes izveidē, iegūt jaunas zināšanas par daudzvalodību un diskursa analīzi dialogsistēmās, dialogsistēmu pielāgošanu jaunām jomām un lietotājiem, izstrādāt un praksē novērtēt sistēmas prototipu.

Par pētījuma starpposma rezultātiem sagatavots raksts, kas prezentēts starptautiskā konferencē Francijā un iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

  • Inguna Skadiņa, Inese Vīra, Janis Teseļskis and Raivis Skadiņš. 2014. Mobile Intelligent Virtual Agent with Translation Functionality. Proceedings of NLDB 2014, LNCS 8455, 258–261.

Saite uz konferenci: http://www.nldb.org/

Saite uz rakstu krājumu: http://www.springer.com/computer/ai/book/978-3-319-07982-0