Monthly Archives: 30.06.2014.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

AS „RIX Technologies”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.12 „Perspektīvās datu vizualizācijas metožu izpēte biznesa procesiem nepieciešamo saistīto lielo datu analīzei”, izsludināja iepirkumu par vizualizācijas modeļu darbības efektivitātes analīzi.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Juri Rātu, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 21.07.2014. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājums jāiesniedz AS “RIX Technologies”, Blaumaņa ielā 5a-3, Rīgā, LV-1011 līdz 2014. gada 21.jūlijam plkst. 17:00.

Nozares pētījuma 1.19 publikācijas

Nozares pētījuma 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE” jaunākie rezultāti apkopoti divās jaunās publikācijās:

  • Smirnova J., Bumanis N., Vitols G. “CASE STUDY OF VEHICLE PARKING MOBILE PAYMENT APPLICATION: DATA STORAGE AND SYNCHRONIZATION SOLUTION”. Raksts iekļauts 13.starptautiskās zinātniskās konferences “Engineering for rural develompents” rakstu krājumā un 2014.gada 30.maijā prezentēts Jelgavā, Skatīt šeit
  • Vitols G., Smits I., Zacepins A. “Issues of Hybrid Mobile Application Development with PhoneGap: a Case Study of Insurance Mobile Application”. Raksts iekļauts 11.starptautiskās Baltijas konferences “Baltic DB&IS 2014” rakstu krājumā un prezentēts Tallinā. Skatīt šeit

Nozares pētījuma pasūtītāji ir SIA “FMS” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījumu īsteno IT kompetences centrs, sadarbībā ar SIA “FMS” un SIA “Ecommerce Accelerator”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisa objektorientēto sistēmas modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās iespēju izveidot dažādu piegādātāju individuālu pakalpojumu kopumu katram patērētājam.

Individuālā pētījuma 1.14 publikācijas

SIA “RIX Technologies” individuālais pētījums Nr. 1.14 “Dokumentu aprites biznesa procesu automatizācijas problēmu izpēte efektīvam darbam ar lieliem datu apjomiem” sadarbībā ar IT kompetences centru tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz septembrim. Pētījuma mērķis paredzēja izstrādāt jaunu metodiku Lielo datu dokumentu vadības sistēmas arhitektūras un lietotāja saskarnes izstrādei, kas izmantotu: (1) klasterēšanas tehnoloģijas un mākoņdatošanu, lai nodrošinātu lietotājiem interaktivitāti darbā ar dokumentu-orientētām IT sistēmām; (2) daudzaģentu sistēmas biznesa procesu datu paralēlai apstrādei; (3) dokumentu rangotas grupēšanas metodes.

Par pētījuma rezultātiem sagatavots un žurnālā “International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation” publicēts raksts:

Papildus informāciju par pētījuma rezultātiem var iegūt sazinoties ar Juri Rātu (juris.rats@rixtech.lv, tālr. 67142990).

Nozares pētījuma 2.9 raksts konferencē LREC 2014

Nozares pētījums Nr. 2.9 “Runas korpusa izveide, principi, metodes, realizācija” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, SIA “LETA” un SIA “Tilde” tika īstenots no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim.

Pētījuma mērķis bija veikt pētījumus runas atpazīšanā, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību un latviešu valodas konkurētspēju virtuālajā pasaulē, lai, izmantojot pasaules vadošo speciālistu sasniegumus, izveidotu ortogrāfiski un fonētiski marķētu runas korpusu un analizētu tā piemērotību un kvalitāti runas atpazīšanai. Runas korpuss nepieciešams tālākiem IT nozares pētījumiem un praktiskiem pielietojumiem.

Pētījuma rezultātā sagatavots raksts, kas iekļauts starptautiskā rakstu krājumā:

Papildus informāciju par pētījuma rezultātiem var iegūt sazinoties ar Signi Bāliņu (signe@itkc.lv, tālr. 67338366).